Πληροφορίες /

για τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων και οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για το Στεγαστικό Επίδομα Καταρτιζόμενων Δημόσιων Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Προθεσμίες-Προϋποθέσεις

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για καταρτιζόμενους Δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ.- Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 θα οριστούν με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο καταρτιζόμενος για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ. Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του καταρτιζόμενου και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Πριν προχωρήσετε σε δημιουργία αίτησης για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, θα πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2022. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή σας θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης

Για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή καταρτιζόμενος) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

  • α) τον ΑΜΚΑ του καταρτιζόμενου
  • β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του καταρτιζόμενου και του έτερου γονέα, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ενώ στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο καταρτιζόμενος δηλώνει μόνο τον ΑΦΜ του/της συζύγου του (αν υφίσταται)
  • γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου
  • δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

Διαδικασία υποβολής στοιχείων συγκατοίκησης

Στην περίπτωση καταρτιζόμενου που συγκατοικούσε με άλλο καταρτιζόμενο Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Α και μόνον για αιτήσεις που έχουν οριστικά υποβληθεί, ο αιτών υποβάλλει συμπληρωματικά τα ακόλουθα πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο:

  • α) ΑΜΚΑ του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου,
  • β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου,
  • γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ( Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.

Η οριστική υποβολή των στοιχείων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή. Τα επιπρόσθετα στοιχεία συγκατοίκησης συμπληρώνονται μόνον εντός της προθεσμίας υποβολών αιτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα στους ακόλουθους συνδέσμους:

Διευκρινιστική εγκύκλιος 2021-2022

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος.

Νόμος 3220/2004 (Άρθρο 10) για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών.

ΦΕΚ τροποποίησής του νόμου 3220/2004 (Άρθρο 10).

ΦΕΚ 181 A 23.09.2022 Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3220-2004 (ΦΕΚ 181 A 23.09.2022).

ΚΥΑ K5/104224 – (ΦΕΚ Τεύχος Β 4634/02.09.2022) και τροποποίησή της KYA Κ5/2701 (ΦΕΚ τεύχος Β 243/ 20 Ιανουαρίου 2023)

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής δικαιούχου.