Όροι Χρήσης των Πληροφοριακών Υποδομών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ηλεκτρονική Αίτηση για την Παροχή Στεγαστικού Επιδόματος στους Καταρτιζόμενους των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.)»
  1. Κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν από την χρήση των πληροφοριακών υποδομών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ηλεκτρονική Αίτηση για την Παροχή Στεγαστικού Επιδόματος στους Καταρτιζόμενους των Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.)» και σε περίπτωση διαφωνίας, να απόσχει. Η χρήση των υποδομών του έργου συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.
  2. O χρήστης αποδέχεται ότι τα στοιχεία που δηλώνει στο πρόγραμμα είναι αληθή και επίκαιρα και ότι κάθε δήλωσή του στο πρόγραμμα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν.1599/1986.
  3. Ο χρήστης των υποδομών της δράσης «Ηλεκτρονική Αίτηση για την Παροχή Στεγαστικού Επιδόματος στους Καταρτιζόμενους των Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.)» δηλώνει και αποδέχεται ρητά και χωρίς καμία επιφύλαξη, ότι κάθε δραστηριότητά του στα Πληροφοριακά Συστήματα του Έργου και η χρήση αυτών, θα υπακούει στους παρόντες όρους χρήσης και στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  4. Οι εκάστοτε χρήστες υποχρεούνται να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε αξίωση προβληθεί κατά του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και να απαλλάξουν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τους διευθυντές, υπαλλήλους, εργαζομένους και αντιπροσώπους της από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων και των ευλόγων δικαστικών εξόδων), δικαστικές αποφάσεις και άλλες δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις: δικαιωμάτων τρίτων, όπως ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων κ.α. σύμφωνα με το Ν.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  5. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της δράσης «Ηλεκτρονική Αίτηση για την Παροχή Στεγαστικού Επιδόματος στους Καταρτιζόμενους των Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.)», δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ), όπως κάθε φορά ισχύει, και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.

    Οι ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και οι πολιτικές και διαδικασίες που τηρούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών στο πλαίσιο της δράσης «Ηλεκτρονική Αίτηση για την Παροχή Στεγαστικού Επιδόματος στους Καταρτιζόμενους των Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.)», περιγράφονται αναλυτικά στη Δήλωση Ιδιωτικότητας της υπηρεσίας.
  6. Ο φορέας υλοποίησης της δράσης δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» ο παρών δικτυακός τόπος, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά τη χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση για το φορέα υλοποίησης της δράσης.
  7. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων χρήσης χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αναρτώντας σχετική ενημέρωση στον παρόντα ιστότοπο, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά που κάνουν χρήση των υποδομών να παρακολουθούν τις σχετικές ενημερώσεις και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους.
  8. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους συμμετοχής κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ως άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός, αυτός ο όρος θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί, ενώ οι υπόλοιποι όροι δεν θα πάσχουν ακυρότητας συνεπεία αυτού του γεγονότος. Η ενδεχόμενη αδράνεια του φορέα υλοποίησης της δράσης να επιβάλει συμμόρφωση με τους παρόντες όρους δε θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς.